Jak założyć aptekę? 1. Przesłanie e-mailem szkiców pomieszczeń, lub rysunków inwentaryzacyjnych Państwa lokalu przeznaczonego na aptekę, bądź kontakt telefoniczny z naszą firmą.
 2. Nasi architekci na podstawie szkiców i przeprowadzonej z Państwem rozmowy określą przydatność Państwa lokalu na realizację apteki ogólnodostępnej.
  Kilka wskazówek: lokal powinien mieć powierzchnię około 120m2, wysokość w świetle pomieszczeń min.300cm (min. 250cm jeżeli w pomieszczeniu przebywa jednocześnie do 4 osób), część przeznaczona na izbę ekspedycyjną powinna być dostępna z poziomu terenu lub mieć możliwość przystosowania dostępności dla osób niepełnosprawnych ( pochylnia , podnośnik),lokal powinien posiadać oddzielne wejście dla personelu i dostaw towarów, powinien stwarzać możliwość doświetlenia wymaganych pomieszczeń światłem dziennym.
 3. Telefonicznie ustalamy warunki współpracy i zakres naszych prac.
 4. Wizyta w lokalu przeznaczonym na aptekę ogólnodostępną, podpisanie umowy, wykonanie inwentaryzacji architektoniczno - budowlanej.
 5. Wykonanie wielobranżowego projektu apteki.
 6. Złożenie projektu apteki do Starostwa Powiatowego i uzyskanie pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania lokalu na aptekę, bądź pozwolenia na budowę zależnie od konieczności wykonania prac konstrukcyjnych.
 7. Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.
  Do wniosku należy dołączyc:
 8. 1.     Załączniki do wniosku (należy złożyć kserokopie  i oryginały do wglądu lub uwierzytelnione* kopie dokumentów):

  (*) poświadczone za zgodność z okazanym oryginałem dokumentu przez notariusza lub podmiot wydający dokument

  a)   tytuł prawny do pomieszczeń apteki ogólnodostępnej (np. akt własności lokalu, umowa najmu lokalu, przyrzeczenie umowy, umowa przedwstępna),

  b)   plan i opis techniczny pomieszczeń przeznaczonych na aptekę ogólnodostępną sporządzony przez osobę uprawnioną i zaopiniowany zgodnie z odrębnymi przepisami w zakresie spraw:

  ·      sanitarno-higienicznych,

  ·      spraw BHP.

  c)   wynik badania skuteczności wentylacji

  d)   zgłoszenie właściwemu organowi zamiaru zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bądź decyzja o zmianie sposobu użytkowania (jeśli w/w organ wydał taką decyzję) albo pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (w przypadku gdy Wydział Architektury Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego nałożył na przedsiębiorcę jeden z w/w obowiązków);

  e)    opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej o lokalu, zgodnie z odrębnymi przepisami;

  f)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe kandydata wskazanego na kierownika apteki tj

  ·      dyplom ukończenia studiów,

  ·      prawo wykonywania zawodu aptekarza/farmaceuty

  g)   oświadczenie kandydata na kierownika o zamiarze podjęcia się funkcji kierownika apteki oraz o tymiż nie pełni on funkcji kierownika w innej aptece, punkcie aptecznym lub hurtowni farmaceutycznej lub zrezygnuje z tych funkcji z chwilą otrzymania przez stronę zezwolenia na prowadzenie apteki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do procedury

  h)   przebieg pracy zawodowej (świadectwa pracy potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy w aptekach lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej – należy wówczas przedłożyć dyplom specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej).

  i)      Oświadczenia (nr I) informujące że :

  ·      podmiot nie prowadzi lub nie wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie obrotu hurtowego produktami leczniczymi,

  ·      podmiot nie prowadzi na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych oraz podmioty przez niego kontrolowane w sposób bezpośredni lub pośredni w szczególności podmioty zależne w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów, nie prowadzą łącznie więcej niż 1% aptek na terenie województwa,

  ·      podmiot nie jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, której członkowie prowadzą na terenie województwa więcej niż 1% aptek ogólnodostępnych,

  ·      wnioskodawcy w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie cofnięto zezwolenia na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej,

  ·      wnioskodawca nie wykonuje zawodu lekarza lub lekarza dentysty - w przypadku gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest osoba fizyczna.

  j)      oświadczenie (nr II), w którym wymienione będą wszystkie podmioty kontrolowane przez wnioskodawcę w sposób bezpośredni lub pośredni, w szczególności podmioty zależne w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (oświadczenie powinno zawierać: oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres),

  k)   oświadczenie (nr III), w którym wymienione będą wszystkie podmioty będące członkami grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji
  i konsumentów, której członkiem jest wnioskodawca (oświadczenie powinno zawierać: oznaczenie podmiotu, jego siedzibę i adres, a w przypadku osoby fizycznej imię, nazwisko oraz adres). Poniżej lista wojewódzkich inspektoratów Farmaceutycznych:

Województwo mazowieckie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczy w Warszawie
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel./ fax: (0-22) 629 52 53
e-mail:wif@wif.waw.pl
www.wif.waw.pl

Województwo podlaskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku
ul. Kombatantów 4
15-110 Białystok
tel.: (0-85) 662-37-36
fax: (0-85) 662-37-26
e-mail:wif.bialystok@wp.pl
http://wif.pbip.pl 

Województwo kujawsko-pomorskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Cicha 19-27
85-650 Bydgoszcz
tel.: 52 323 63 60
tel.: 52 323 63 61
fax.: 52 323 63 65
e-mail: wif@farmacja-bydgoszcz.pl
www.farmacja-bydgoszcz.pl 

Województwo pomorskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk
tel.: (0-58) 300-00-92
tel./ fax: (58) 320-28-58
e-mail:wiif-sekretariat@wiif.gdansk.pl
http://www.wrotapomorza.pl 

Województwo lubuskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
tel./fax: (0-95) 721-54-25
tel.: (0-95) 721-54-26
tel./fax: (0-95) 711-54-25
tel.: (0-95) 711-54-26
www.farmacja-gorzow.pl
www.wifgorzow.asi.pl 

Województwo śląskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach
ul. Raciborska 15
40-074 Katowice
tel.: (0-32) 208 74 68
fax: (0-32) 208 74 69
e-mail:sekretariat@wif.katowice.pl 
http://swif.katowice.uw.gov.pl/ 

Województwo świętokrzyskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Kielcach
ul. Jagiellońska 70
25-734 Kielce
tel.: 41 345 18 35
fax.: 41 345 29 45
e-mail:farmacja1@kielce.uw.gov.pl 
http://wifkielce.prot.pl 

Województwo małopolskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie
Plac Szczepański 5
31-011 Kraków
tel.: 12 422 75 41/43 
tel.:/fax.: 12 422 75 52 
email:mwif@wif.malopolska.pl 
http://www.wif.malopolska.pl/

Województwo lubelskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Lublinie
ul. Magnoliowa  4
20-143 Lublin
tel.: (081) 53-222-18
fax: (081) 53-222-19
wif@wif.lublin.pl
http://www.wif.bip.lublin.pl/

Województwo łódzkie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Łodzi
ul. Fabryczna 25
90-341 Łódź
tel: (0-42)630-21-71, 630-21-79
fax: (0-42)630 -25-14
e-mail: sekretariat@lwif.pl
strona: http://www.lwif.pl/

Województwo warmińsko-mazurskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Olsztynie
al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
telefon: 89 523-22-06

faks: 89 533-29-99 
e-mail: wif@wif-olsztyn.pl
http://www.bip.wif-olsztyn.pl/

Województwo opolskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu
ul. Plebiscytowa 5
45-380 Opole
tel. (0-77) 453-98-24, tel./ fax (0-77) 456-57-35
e-mail: sekretariat@opole.wif.gv.pl
strona: www.wif.obip.pl/ 

Województwo wielkopolskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań
tel.: (0-61) 875 95 75
fax.: (0-61) 875 95 87
e-mail: sekretariat@wif-poznan.pl
strona: http://wif.poznan.ibip.pl

Województwo podkarpackie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
ul. Warszawska 12a
35-205 Rzeszów
tel. (0-17) 862-05-45
fax (0-17) 862-04-06
e-mail: biuro@rzeszow.wif.gov.pl
strona: http://www.rzeszow.wif.gov.pl/

Województwo zachodniopomorskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Szczecinie
ul. Jana Matejki 6B
71-615 Szczecin
tel.: (0-91) 421-07-70
tel./fax: (0-91) 421-04-80
e-mail: wif@wif.szczecin.pl
e-mail: sekretariat@wif.szczecin.pl
strony: www.wif.szczecin.pl, www.bip.wif.szczecin.pl

Województwo dolnośląskie

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu
Pl. Powstańców W-wy 1
50-951 Wrocław
tel.: (0-71) 340 69 75
tel.: (0-71) 340 69 80
fax.: (-71) 340 64 96
e-mail: nfsekr@duw.pl
strona:www.wif.wroclaw.pl 

Copyright ©2023 · Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony: